Organizacja Pożytku Publicznego Odwiedź nas na Facebooku Pogoda
Wtorek, 19 02 2019

Dnia 16 grudnia 2002 roku w siedzibie Radomskiej Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków-Założycieli stowarzyszenia pod nazwą Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu. 
Wwyniku dyskusji dotyczącej zarządu Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu wyłoniono kanydatury osób do zarządu. Nastepnie przeprowadzono głosowanie nad uchwałą dotyczącą powołania zarządu stowarzyszenia, które Zakończyło się jednogłosnym jej przyjęciem.Jednoczesnie osoby te wyłoniły spośród siebie prezydium w składzie:
- Andrzej Grabkowski - prezes
- Wojciech Jurczak - wiceprezes
- Lech Juszczyk - wiceprezes,
- Jarosław Molenda - sekretarz,
- Anna Chrząszcz - skarbnik
- Łukasz Wybacz - członek prezydium zarządu

Podstawowe struktury organizacyjne opierały się początkowo na 34 osobach z uprawnieniami ratowniczymi , wśród których znajdowało się 20 młodszych ratowników, 11 ratowników WOPR, 2 starszych ratowników oraz jeden instruktor. 
W 2004 roku Środowiskowo-Lekarskie WOPR liczyło 103 członkow 

MISJA ŚRODOWISKOWO-LEKARSKIEGO WOPR

Cele działalności statutowej

Celem stowarzyszenia jest pomocy oraz ratowanie osob, które uległy wypadkowi lub narazone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie, promowanie profilaktycznej dzalalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiaqjących sporty wodne, działalność na rzecz ochrony środowiska wodnego a także propagowanie kultury fizycznej a w szczególności pływania wśród mieszkańców miasta Radomia. Zapalnowane cele statutowe są osiągane m.in. poprzez organizowanie i szkolenie wodnej służby ratowniczej w środowiskach, w których działają członkowie Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu, realizację zadań zleconych przez organa administracji samorządowej, w zakresie bezpieczeństwa na wodach oraz ochrony środowiska wodnego, udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, prowadzenie różnego typu szkoleń, realizowanie prelekcji w szkołach, nauczanie
i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków, popularyzowanie celów statutowych, świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego, prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami. Dynamiczny rozówj stowarzyszenia prowadził również do systematycznego rozszerzania form osiągania załozonych  celów.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-NAUKOWA 

Konferencja naukowa
Utrzymanie wysokich kompetencji merytorycznych, w tym kwalifikacji ratowniczych, wymusza także ustawiczne doskonalenie własnych umiejętności poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń miedzy specjalistami z różnych dziedzin. Tego typu działalność została  zainicjowana organizacją w 2004 roku Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem "Woda Środowiskiem Zdrowia i Rehabilitacji". W konferencji wzieło udział ponad 250 osób z najważniejszych ośrodków akademickich, naukowo-badawczych, medycznych oraz zarządow WOPR.

 Od roku 2005 uruchomiono program systematycznego dokształcania i aktualizacji wiedzy i umiejetności ratowniczych wśród swoich.
Pierwsze warsztaty ustawicznej edukacji ratowniczej przeprowadzono 9 kwietnia 2005 roku

Sekcja Pływacka "Perła" 6 stycznia 2005 roku została zarejestrowana w Polskim Związku Pływackim pod nr  038/14.

Współpraca z policją. Szeroka współpraca pomiędzy policją a Środowiskowo-Lekarskim WOPR została sformalizowana w postaci porozumienia  o współpracy w zakresie nadzory i zabezpieczenia porządku nad akwenami wodnymi regionu radomskiego w dniu 25 maja 2009 roku.

5 lutego 2010 roku Środowiskowo – Lekarskie WOPR uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy: członków, sympatyków i inne osoby które chciałyby wesprzeć działalność stowarzyszenia do przekazania 1 % podatku na naszą organizację.
Procedura przekazania 1% podatku wymaga wpisania w rozliczeniu PIT nazwy stowarzyszenia oraz numer KRS 0000153380

22 czerwca 2010 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr WBZK..V8018-4/2/6/10 , która zatwierdza program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez podmiot: Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu.

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną obejmuje wiele płaszczyzn działalności ratowniczej a także szkoleniowej . Aktywna działalność profilaktyczna doprowadziła do przygotowania spotu telewizyjnego. Jego celem było promowanie bezpiecznego vwypoczynku nad wodą. Spot ten został zrealizowany w 2011 roku i od wiosny 2012 r. był emitowany w Telewizji Polskiej. Uwieczeniem wieloletniej współpracy z Komendą Miejską Państowej Straży Pożarnej w Radomiu było podpisanie w 2014 roku formalnego porozumienia.

Decyzją nr. 14/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku na podstawie art.12 ust 1,2 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku ( o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ) DU nr 208 poz 1240 , Minister Spraw Wewnętrznych wyraził zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Środowiskowo – Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu.

 

 

 

Przekaż 1% podatku - numer KRS 0000153380

Design by Partgroup